Artikel 1: Bestelling

Bestellingen bij Stripcowboy zullen normaal gesproken binnen 14 dagen worden uitgevoerd. Normaliter ontvangt de klant binnen 48 uur een bestelbewijs en factuur. Bestellingen in onze webshop worden normaal gesproken binnen 3 werkdagen na volledige betaling verzonden. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, wordt de klant hier z.s.m. van op de hoogte gebracht en heeft deze het recht de bestelling te annuleren. De eventueel verrichte betaling(en) word(t)en dan z.s.m. terugbetaald.

Artikel 2: Levering

Bestellingen kunnen op afspraak worden opgehaald. Levering vindt vooralsnog standaard plaats via DPD en op verzoek van de klant eventueel via Postnl. Stripcowboy draagt bij verzending, het risico over de goederen tot aan de overdracht naar de vervoerder. Vervolgens draagt de vervoerder het risico tot aan de overdracht naar de klant. Stripcowboy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in prestaties en levering, wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen.

Artikel 3: Betaling

Bestellingen dienen vooraf te worden betaald. Na betaling vindt verzending z.s.m. plaats.
Wanneer anders dan voorafbetaling en de klant niet aan zijn betalingsplicht voldoet, is deze schadevergoeding verschuldigd en zijn alle vorderingen direct opeisbaar. Wanneer een vordering ter incasso wordt aangeboden, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de klant. Stripcowboy kan in bepaalde gevallen van levering afzien.

Artikel 4: Prijzen en verzendkosten

Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief de in Nederland geldende BTW-tarieven voor (gebruikte) boeken / stripboeken, merchandise en exclusief verzendkosten.
Voor de geldende verzendtarieven, verwijzen wij u naar onze website.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Stripcowboy tot deze volledig zijn betaald.

Artikel 6: Vervangende goederen

 1. Klachten mailen naar info@stripcowboy.nl
 2. Klachten over geleverde goederen, dienen binnen 3 dagen na ontvangst goederen te worden gemeld via de mail. Deze klacht(en) ontslaat(n) de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 3. In geval van een productiefout aan nieuwe uitgaven, kan dit artikel binnen 3 werkdagen na levering – in overleg met Stripcowboy -, worden teruggestuurd in de originele verpakking of worden gebracht. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van voorgenoemd artikel. Mocht het beschadigde artikel onverhoopt niet (meer) leverbaar zijn, dan kan de klant tegen de waarde van dit artikel, andere artikelen bij Stripcowboy bestellen. Hierover wordt de klant uiteraard eerst op de hoogte gesteld.
 4. Voorgaande in punt 3 geldt ook voor transportschade.
 5. Wanneer de klant voor ontvangst moet tekenen, noteert deze op de pakbon van de transporteur de eventuele beschadiging. U neemt hierover binnen 2 dagen na ontvangst contact op met Stripcowboy. De kosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor de klant.
  De eventuele kosten voor verzending van vervangende artikelen zijn voor Stripcowboy.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen, de artikelen te retourneren binnen 14 werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst, m.b.t. de dienst.
 2. Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende artikelen is alleen toegestaan, wanneer dit ook wettelijk is toegestaan. Een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst te zijn vermeld.
 3. Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting van zijn kant, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van retourzending, de ontvangen artikelen te retourneren, dan wel om te kennen te geven, dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 4. De klant kan uitsluitend gebruikmaken van zijn herroepingsrecht, wanneer de betreffende artikelen compleet, onbeschadigd, ongelezen en ongebruikt in de originele verpakking worden geretourneerd.

Artikel 8: Privacy

Stripcowboy neemt bij het gebruik van persoonsgegevens, de bijzondere zorgvuldigheid in acht, zoals deze is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
De klant ontvangt geen commerciële communicatie per post, telefoon, email e.d., tenzij dit door de klant zelf wordt aangevraagd.
De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Stripcowboy en de artikelen die wij verhandelen.

Artikel 9: Geschillenbeslechting

In het geval van een geschil dient de klant – binnen 14 werkdagen – ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant of de dag van het sluiten van de overeenkomst m.b.t. de dienst, contact op te nemen met Stripcowboy door per post of email zijn klacht uiteen te zetten. Stripcowboy zal deze klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien er binnen deze periode geen oplossing kan worden gevonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst

Bij het aanmelden als klant bij Stripcowboy, bevestigt de klant onze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en deze te accepteren. Levering vindt uitsluitend plaats onder deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slecht met onze schriftelijke toestemming mogelijk.

Opgesteld 10-5-2020.